Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

Обществени консултации

08.02.2017
Актуално
Второ обществено обсъждане на промени в Правилника за организация на дейността на общинско предприятие "Екоравновесие"

Срок за участие: до 05 март 2017

Изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие", ...

14.02.2017
Актуално
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер

Срок за участие: до 09 март 2017

Последните изменения в Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия ...

14.02.2017
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие "Единен системен оператор"

Срок за участие: до 13 март 2017

С измененията и допълненията в Закона за електронното управление, приети със Закона за изменение и ...

16.02.2017
Актуално
Проект на Наредба за нормиране и заплащане на труда

Срок за участие: до 16 март 2017

На основание чл. 22, ал. 2, т. 18 от Закона за предучилищното и училищното образование държавният образователен ...

20.02.2017
Актуално
Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г.за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Срок за участие: до 19 март 2017

Проектът на Постановление е изготвен с оглед привеждането на посочения нормативен акт в съответствие със ...

21.02.2017
Актуално
Проект на Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

Срок за участие: до 22 март 2017

С тази наредба се определят:1. минималните изисквания за изпълнение на длъжности от спортно-педагогическите ...

08.02.2017
Актуално
Обществено обсъждане на ЕК относно Европейския корпус на солидарността

Срок за участие: до 02 април 2017

Details6 February 2017 - 2 April 2017Policy areasEducation and training, Youth, Employment and social ...

31.01.2017
Актуално
Обществено обсъждане на ЕК във връзка с оценката на програма "Творческа Европа"

Срок за участие: до 16 април 2017

Objective: The consultation aims to gather comments and perspectives on the relevance of the Creative Europe ...

09.01.2017
Актуално
Обществено обсъждане на промени в Закона за туризма

Срок за участие: до 30 април 2017

Сред новите моменти в закона са разработването на регламент за националните курорти, създаване на специализирано ...

07.02.2017
Актуално
Европейската комисия започва обществена консултация за бъдещето на Общата селскостопанска политика

Срок за участие: до 02 май 2017

(Бел.ред.) На вниманието на  НПО и експерти, работещи в сферата на земеделието, околната среда, ...

06.02.2017
Актуално
Открита обществена консултация за междинната оценка на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Срок за участие: до 05 май 2017

Целеви групи:Всички граждани и организации могат да участват в настоящата консултация. Особено ни интересуват ...

06.02.2017
Обществено обсъждане на проект на Наредба за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи

Срок за участие: до 22 февруари 2017

С новата наредба се цели да бъде дадена цялостна уредба на реда за употреба на физическа сила и помощни средства ...

06.02.2017
Обществено обсъждане на промени в Устройствения правилник на Държавна агенция за защита на детето

Срок за участие: до 16 февруари 2017

Новата редакция на акта се налага от необходимостта за изменение на съществуващата функционална и организационна ...

25.01.2017
Обществено обсъждане на проект на условия за кандидатстване по процедура "Подкрепа за предприемачеството"

Срок за участие: до 31 януари 2017

Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща ...

23.01.2017
Обществено обсъждане на промени в Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Срок за участие: до 19 февруари 2017

Основните предложения за промени в Наредба № 7 от 2015 г. са свързани и произтичат от въвеждането на ново ...

18.01.2017
Обществено обсъждане на промени в Наредба № І - 51 за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

Срок за участие: до 16 февруари 2017

Основна цел на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата е да се създадат по-ефективни механизми за ...

16.01.2017
Обществено обсъждане на документацията за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Румъния - България" 2014 - 2020 г.

Срок за участие: до 12 февруари 2017

Програмата Interreg V-A Румъния – България лансира за публична консултация Пакета с документи на кандидата за ...

12.01.2017
Обществено обсъждане на промени в Заповед № РД 09-98/26.02.2016 г. за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите

Срок за участие: до 10 февруари 2017

Обществено обсъждане на промени в Заповед № РД 09-98/26.02.2016 г. за въвеждане на забрана за извършване на ...

12.01.2017
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства

Срок за участие: до 22 януари 2017

На основание чл. 51, ал. 9 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и  Правилата за ...

05.01.2017
Обществено обсъждане на проекти на рамкови програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение с придобиване на степен на професионална квалификация

Срок за участие: до 19 януари 2017

Проекти  на рамкови програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение с придобиване ...

03.01.2017
Обществено обсъждане на Проект на Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Срок за участие: до 14 януари 2017

Проект на Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (РУО) е публикуван ...

28.12.2016
Обществено обсъждане на проект за бюджет на Столична община за 2017 г.

Срок за участие: до 03 януари 2017

Обществено обсъждане на проект за бюджет на Столична община за 2017 г. Краен срок за изпращане на становища, ...

12.12.2016
МОН публикува проект за прием в 5-и клас за специализирани гимназии

Срок за участие: до 09 януари 2017

На сайта на Министерството на образованието и науката е публикуван за обществено обсъждане проект за постъпване ...

12.12.2016
Проект на ПМС за определяне линията на бедност за страната за 2017 г.

Срок за участие: до 22 декември 2016

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за ...

12.12.2016
Проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата (МРЗ) за страната за 2017 г.

Срок за участие: до 22 декември 2016

Политиката в областта на доходите е в основата на политиката за съхранение и развитие на човешкия капитал. ...

24.11.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз

Срок за участие: до 29 ноември 2016

Проектът на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз е изготвен в ...

22.11.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Срок за участие: до 30 ноември 2016

МТСП публикува на сайта си предложения за промени в Кодекса на труда за почивните дни около официални ...

21.11.2016
ПМС за приемане на Наредба за определяне на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ

Срок за участие: до 18 декември 2016

Министерският съвет подготви проект на Наредба за определяне на нередности, представляващи основания за ...

   1  2  3  4  ... 7   »