English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации за проекти на доклад за екологична оценка на Интегрирана териториална стратегия за развитие на шестте района за планиране

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройство провежда шест обществени консултации за проекти на доклад за екологична оценка на Интегрирана териториална стратегия за развитиена шестте района за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г. (Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен, Югозападен) Краен срок за изпращане на становища и коментари от заинтересовани физически и юридически лица: 6 март 2021 г.


https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/