English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Директор Основно прогресивно училище 4, Пловдив

Дата на публикуване:
14 декември 2021 г.
Валидна до:
14 януари 2022 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна трансформация на образователната система в България. От шест години развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни общностни училища в цялата страна.

Прогресивните училища се идентифицират и развиват като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света. Интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, Montessori, Direct Instruction, JUMP Math, Let's Think, Responsive Classroom, национални и международни практики и стандарти, утвърждавайки нов модел на професионална учеща общност. Ние вярваме в потенциала и свободата на личността и подкрепяме всяко дете и развитието на всеки учител, както индивидуално, така и в екип.

За Основно прогресивно училище 4 (Пловдив) Фондация за образователна трансформация търси да назначи вдъхновяващ организационен лидер за ролята „ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕ“, който припознава нашата кауза като своя и е компетентен да управлява и развива училищна култура, екип, организация и процеси в синхрон с мисията, визията и ценностите на Българските прогресивни училища. Да утвърждава и развива професионален модел на прогресивно образование чрез сътрудничество с цялата екостистема за постигане на високо качество и положително обществено влияние.

Отговорности на ролята:
 1. Реализира стратегия и план за развитието на училището.
 2. Ръководи административно-стопанската и логистичната дейност на училището.
 3. Осигурява сигурна, комфортна, подкрепяща и ефективна образователна среда, взаимоотношения и грижа за учениците.
 4. Осигурява ефективна, подкрепяща и развиваща професионална среда и взаимоотношения за учителите.
 5. Управлява професионалното представяне, взаимодействие и развитие на педагогически екип.
 6. Осъществява подбор на специалисти и служители.
 7. Изгражда, поддържа и развива общностни взаимоотношения със семействата на учениците.
 8. Участва в Управителния съвет и Методическия съвет на Екосистемата.
 9. Представлява училището и осигурява взаимодействие с институции, административни органи и други лица.
 10. Осъществява финансово планиране, бюджетиране и контрол съвместно с оперативния мениджър на училището и финансовия мениджър на Екосистемата.
 11. Организира дейностите по маркетинг и прием.
 12. Организира и контролира дейностите по започване и приключване на учебната година, зелените училища и летните дейности.
Изисквания за заемане на ролята:
 • Висше образование - педагогическа/икономическа специалности;
 • 5 години педагогически опит в управление на училище (формално, неформално или приобщаващо образование),  Опит в развитие на образователна структура, разработване и управление на процеси. С прeдимство се ползват кандидати с опит в IB и прогресивен модел на училище.
 • Отлично познаване и прилагане на нормативната уредба за средното образование на МОН и международни стандарти за образование (IB);
 • Писмено и говоримо владеене на английски език – ниво B2/C1
 • Отлична компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint). Да познава и има опит софтуер за организация на образователни процеси (Toddle).
Личностни качества и умения:
 • Системно и процесно мислене;
 • Отлични умения за ефективно общуване и асертивно поведение;
 • Способност за увличане и водене на хората през лично поведение и пример; естествена проява на грижа за хората и тяхното развитие- създава доверие и стабилност в екипното взаимодействие;
 • Изграждане и развитие на мотивирани екипи и организация;
 • Способност за разрешаване на организационни, вътреекипни казуси и вземане на решения;
 • Дълбока убеденост в нуждата от промяна в средното образование в РБ;
 • Откритост, осъзнатост, проактивност и ролева гъвкавост;
 • Почтеност и принципност.
Ние Ви предлагаме:
 • Отлична професионална среда с отдаден на каузата, творчески екип.
 • Да сте основна роля в изграждане на иновативен образователен модел с възможност да пресъздавате най-новите международни тенденции в образованието.
 • Пълна подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация.
 • Инвестиция в регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.
Ако Ви привлича възможността да се присъедините към една иновативна и динамично развиваща се организация, изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо на snezhina.varbanova@transform.bg.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!