English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Специалист „Създаване и управление на подсайт към вече съществуващ" - Сдружение „Ларго" - гр. Кюстендил

Дата на публикуване:
08 януари 2022 г.
Валидна до:
20 януари 2022 г.
Тип:
Работа
Сдружение „Ларго“ обявява процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на дейности по комуникация по проекта - създаване и управление на подсайт /на български и английски език, чийто права ще принадлежат единствено и само на Възложителя/ към основния сайт на Сдружението https://www.largo-bg.com/ по проектно предложение с вх. № ACF/709 „Имам една мечта (гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество)“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.

Прогнозна стойност в лева: 4 694,00 лв. (четири хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и нула ст) лева с ДДС.

Място за изпълнение на услугата: България

Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 20.01.2022 г., 23.59 ч.

Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите тук
Необходими документи за кандидатстване в процедурата за избор на изпълнител:
- техническо задание за изпълнител - изтегли тук;
- ценово предложение - изтегли тук;- декларация за съхранение на лични данни - изтегли тук.

При възникнали въпроси, може да се свържете с Възложителя, чрез e-mail: largo_2007@abv.bg или GSM:0895723803