English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Творческа Европа - възможности за финансиране

Актуално   Срок за кандидатстване: Текущ
Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата Творческа Европа.

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en