English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A03/2019 Европейски корпус за солидарност

Актуално   Срок за кандидатстване: Текущ
Сроковете за всяко от направленията са различни в периода 5 февруари 2020 - 1 октомври 2020 г. Подробности вижте в поканата.

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:
- Доброволчески проекти
- Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018—2020 г.)
- Доброволчески екипи във високоприоритетни области
- Стажове и работни места
- Проекти за солидарност
- Знак за качество
Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.
Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 117 650 000 EUR.