English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Европейски корпус за солидарност 2021—2027 г.: Първа покана за представяне на предложения в подкрепа на младежки доброволчески дейности

Актуално   Срок за кандидатстване: до 05.10.2021 г.

Eвропейската комисия публикува първата покана за представяне на предложения в рамките на новия Европейски корпус за солидарност за периода 2021—2027 г. Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора, които желаят да участват в доброволчески дейности в различни области – от помощ за нуждаещите се до подкрепа за действия в областта на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него. Тазгодишният приоритет ще бъде здравеопазването и ще мобилизира доброволци за работа по проекти за справяне с предизвикателствата в тази сфера, включително въздействието на пандемията от COVID-19, и възстановяването.

Със специално заделен бюджет от над 1 милиард евро за периода 2021—2027 г. новата програма предоставя възможности на около 275 000 младежи да помогнат за справяне с обществените и хуманитарните предизвикателства чрез доброволческа дейност или чрез създаване на свои собствени проекти за солидарност. За действия през първата година са налични над 138 милиона евро. Считано от следващата година програмата също така ще позволи на младите хора да извършват доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ по цял свят, като по този начин ще спомогне за справяне с хуманитарните предизвикателства в трети сигурни държави, като подкрепя дейностите на ЕС за предоставяне на помощ там.

Новият Европейски корпус за солидарност подкрепя общите политически приоритети на ЕС, като дава възможност на организациите и младите хора да работят за тяхното постигане. Особено внимание се обръща на четири направления:

  • насърчаване на приобщаването и многообразието;
  • „по-зелени" проекти и насърчаване на екологично устойчиво и отговорно поведение сред участниците и участващите организации;
  • подкрепа за цифровия преход чрез проекти и дейности, които повишават цифровите умения, насърчават цифровата грамотност и развиват разбиране за рисковете и възможностите на цифровите технологии;
  • насърчаване на участието на младите хора в демократичните процеси и гражданската ангажираност.

В допълнение към тези четири области на действие програмата ще разполага с гъвкавостта да добавя годишни приоритети, за да адресира належащи проблеми, като например здравеопазването тази година.

За да участват в Европейския корпус за солидарност, организациите трябва да получат знак за качество, който удостоверява, че те извършват висококачествени дейности за солидарност в съответствие с принципите, целите и изискванията на програмата. Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране с помощта на националните агенции на Европейския корпус за солидарност, установени във всички държави — членки на ЕС, и държави извън ЕС, асоциирани към програмата – Исландия, Лихтенщайн, Турция и Република Северна Македония. Освен това групи млади хора, регистрирани в портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват пряко за финансиране на проекти за солидарност, разработени и ръководени от тях.

Срокът за подаване на заявления и за двете покани по новата програма за периода 2021—2027 г. започва на 15 април и приключва на 5 октомври 2021 г. Заявления за знака за качество за доброволческа дейност в областта на солидарността могат да се подават по всяко време. Крайният срок за кандидатстване за знака за качество за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ е 22 септември 2021 г.

Контекст

Европейският корпус за солидарност започва своята дейност през декември 2016 г. и съществува като финансирана от ЕС програма от октомври 2018 г. с оперативен бюджет от 375,6 милиона евро за периода 2018—2020 г. Доброволчеството дава възможност на младите хора на възраст между 18 и 30 години (до 35 години за хуманитарни дейности) да допринасят за ежедневната работа на организациите, специализирани в дейности в полза на общностите.

До момента 275 000 млади хора са се присъединили към Европейския корпус за солидарност, а около 50 000 участници са започнали своите дейности. Въз основа на успеха на инициативата Европейският корпус за солидарност продължава дейностите си през периода 2021—2027 г., като те се разширяват, за да обхванат доброволчеството в областта на хуманитарната помощ на ЕС.

Доброволческите проекти предлагат възможности на младите хора да участват в дейности за солидарност и да помагат да се отговори на установените нужди в местните общности. Доброволческата дейност може да се извършва в държава, различна от държавата на пребиваване на участника (в чужбина) или в държавата на пребиваване на участника (на национално равнище). Младите хора могат да извършват доброволческа дейност индивидуално или в екипи, а дейностите могат да продължат до 12 месеца.

Знакът за качество е процес, който удостоверява, че дадена организация желае и е в състояние да извършва висококачествени дейности за солидарност в съответствие с принципите, целите и стандартите за качество на Европейския корпус за солидарност. Получаването на знак за качество е предварително условие за участие в доброволчески дейности.

Проект за солидарност е дейност за солидарност с нестопанска цел, инициирана, разработена и осъществявана от млади хора за период от 2 до 12 месеца. Проектите за солидарност следва да адресират ключови предизвикателства в рамките на общностите.

За повече информация

Информационен документ

Покана за представяне на предложения

Уебсайт