English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2“

Актуално   Срок за кандидатстване: до 26.09.2021 г.
Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания.

В резултат от изпълнението на мерките по процедурата се очаква подобрение на природозащитното състояние на природни местообитания, предмет на опазване в мрежата
Натура 2000.

Допустими кандидати:

Структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), общини, научни институти и висши училища.

Всички подробности могат да бъдат намерени на ИСУН 2000.