English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национален фонд „Култура" обявява конкурс по програма „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ". Програма за подкрепа на частни културни организации

Актуално   Срок за кандидатстване: от 16.09.2021 г. до 07.10.2021 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Програмата е насочена към частни културни организации, активни оператори на събития и културно съдържание през периода 2019-2021 г.
Финансовата подкрепа е предвидена за цялостно или частично удовлетворяване на нуждите за поддръжка на постоянен и допълнително ангажиран екип, регулярни дейности и пространства, създаване и представяне на културно съдържание.

Осигурявайки възможност за по-голяма финансова стабилност на организациите, НФК цели да подпомогне бенефициентите в постигането на по-висок организационен капацитет, повишаването на качеството и обхвата на събитията и продуктите, които създават, за да развият устойчивост и независимост за дейността си.

ЦЕЛИ И ФОКУС НА ПРОГРАМАТА

- подкрепа за организационни стратегии, които въвеждат принципи на устойчиво развитие, повишаване на организационния капацитет и измерване на ефекта от
инвестициите, които осъществяват
(вкл. разработване на визии, специфични стратегии за управление на ресурси и съдържание, въвеждане на бизнес и предприемачески инструменти)
- подкрепа за едногодишни програми, които предвиждат адаптация на организацията към дигитална трансформация в културните и творческите индустрии
(вкл. разработване на специализирани платформи за достъп до съдържание, повишаване на многообразието и предлагането на качествено творческо съдържание в
дигитална среда)
- подкрепа за едногодишни програми, които планират включване на иновации, които оказват принос в дългосрочното развитие на организацията
(вкл. цялостно или за част от цикъл в продукцията, в художественото творчество, в културната или организационната дейност)
- подкрепа за едногодишни програми, които развиват дългосрочни връзки и партньорства на локално, национално и международно ниво
(вкл. интердисциплинарни и междусекторни инициативи и дейности, организиране на образователни, дискусионни и специализирани платформи, събития и форуми)
- подкрепа за организационни стратегии, които въвеждат дългосрочни планове за задържане, разширяване и развитие на своята аудитория
(вкл. чрез осигуряване на достъп до култура и/или насърчаване на културно потребление, организиране на образователни и информационни инициативи)

ДОПУСТИМОСТ

Кандидати

- частни културни организации с активност* в културния живот в периода 2019-2021 г. (поне 3 години); (Юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества)

Кандидатстващи организации по програмата могат да бъдат само регистрираните не по-късно от септември 2019 г.

*Под активност се разбира вписани в ТРРЮЛНЦ предмет на дейност или цели за извършване на културна дейност - създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство, продуциране, образователна дейност, допълваща основната дейност и др.

ВАЖНО! Програмата ще бъде отворена за кандидатстване от 16.09.2021 г. към момента можете да се запознаете с условията и бланките.

Кандидатстването се осъществява единствено онлайн, в посочените активни периоди за кандидатстване, само след задължителна регистрация в
системата за онлайн кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 16.09.2021 (11:00 ч.) – 07.10.2021 (15:00 ч.)

За повече подробности посетете сайта на Национален фонд култура.