English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025)

Актуално   Срок за кандидатстване: от 25.08.2021 г. до 27.09.2021 г.

Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година

по Национална програма за младежта (2021-2025)


Тематични области:

1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“
 2 „Екология и опазване на околната среда“
 3 „Свободно време, творчество и култура“
4 „Насърчаване на здравословен начин на живот“
5 „Толерантност и европейска принадлежност“


I. В настоящата процедура могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел,  осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

В настоящата процедура за кандидатстване по Национална програма за младежта (2021-2025) за 2021 г. могат да участват само организации, които не са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през 2021 г. по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта, като всяка организация може да подаде само едно проектно предложение в настояшата процедура.

В случай на неспазване на това изискване, разглеждано и оценено ще бъде само проектното предложение, което е подадено първо в деловодната система на Министерството на младежта и спорта по тази процедура.

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Наредбата, Национална програма за младежта (2021-2025) и Указания за кандидатстване по Програмата за 2021 година.

II. Минимален и максимален размер на финансиране за конкретен проект

По всяка от обявените тематични области проектните предложения следва да са с исканото финансиране от Министерството на младежта и спорта в следните параметри:

Минимален размер на финансиране за отделен проект 10 000 (десет хиляди) лева.
Максимален размер на финансиране за отделен проект 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

Определен общ размер на финансиране за настоящата процедура – 575 000 (петстотин седемдесет и пет) хиляди лева, осигурени за сметка на отпуснатия/планиран бюджет по Програмата за 2021, съответно - 2022 г.

III. Времеви обхват на изпълнение на проектните дейности по всяка от тематичните области

В рамките на настоящата процедура изпълнението на проектните дейности следва да бъде с продължителност от три до шест месеца, като същите следва да стартират на 15.11.2021 г.

IV. Проектните предложения се подават в срок до 27.09.2021 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75.

Подадените по куриер или по пощата проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 28.09.2021 година, независимо от това дали датата на която са подадени е в срока на кандидатстване. За преценка на това дали съответно проектно предложение е подадено в срок, ще важи датата на получаване в ММС, а не датата на която е изпратено.

V. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата могат да бъдат получени на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg/ и интернет страницата на Национална информационна система за младежта http://nism.bg.

Кандидатите имат възможност да задават въпроси относно условията/указанията по проецедурата по електронна поща – npm@mpes.government.bg, но не по-късно от 3 работни дни преди изтичане на крайния срок за кандидатстване.  

Преди изпращането на въпроси по електронна поща изключително важно е кандидатстващата организация да се запознае подробно с всички обявени документи по процедурата, публикувани от ММС.

Консултации по телефон и/или на място няма да се извършват.

Подробности на страницата на министерството.