English   14169 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стипендия за развитие на гражданското общество

Актуално   Срок за кандидатстване: до 01.12.2021 г.
Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Крайният срок за подаване на документи е 1 декември 2021 г.. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на месец декември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

    Изисквания за участие в конкурса:
  • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
  • отлично владеене на английски език
  • минимум бакалавърска степен
  • добро здравословно състояние
Всички подробности ще намерите на страницата на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”.