English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обява за откриване на нова процедура чрез подбор по Оперативна програма „Добро управление” за повишаване на гражданското участие

Актуално   Срок за кандидатстване: до 17.01.2022 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива: Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” чрез подбор на проектни предложения по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Целите на процедурата са:

1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
2. Открито и отговорно управление.

Допустими кандидати:

1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);
2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП).

Допустими партньори:

1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);
2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП);
3. Структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини.
 
Бюджет:

- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 11 145 970 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти – 60 000 лв.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 17.00 ч., 17.01.2022 г.

Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) с използването на квалифициран електронен подпис.
 
ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ: Предоставят се две дати за информационен ден, може да запишете, тази която Ви е по-удобна.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване и приложенията към тях в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване през ИСУН. Разясненията ще бъдат съобщени в срок до 10 дни от получаването на искането, но не по-късно от 2 седмици преди да изтече крайният срок за кандидатстване по процедурата. Разясненията се дават по отношение на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати.
Исканията за разяснения, заедно с разясненията ще бъдат публикувани в ИСУН на следния линк.

Пълната информация ще намерите на сайта на програмата.