English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“

Срок за кандидатстване: до 01.12.2021 г.
Република България
Министерство на младежта и спорта

„Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ за 2022 г.

(Утвърдена със Заповед № РД-09-877/03.11.2021 г.)

Крайният срок за кандидатстване с проекти по програмата е 17:30 ч. на 1-ви декември 2021 г.

ОСНОВНА ЦЕЛ
Подобряване на условията и осигуряване на възможност за адаптирана физическа активност, практикуване на спорт и участие в спортни прояви и състезания на хора с увреждания с цел подобряване качеството на живота им и социална  интеграция, както и подготовка и участие на спортисти с увреждания в международни състезания.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
1.    Осигуряване на условия и възможности на хора с увреждания от различни възрастови и социални групи за физическа активност и практикуване на спорт с цел социално включване чрез участие в спортни занимания.
2.    Предоставяне на възможности за приобщаване на децата и младежите с увреждания към организирано практикуване на спорт с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и социална интеграция.
3.    Финансово подпомагане на процеса по организация и провеждане на държавни първенства, спортни състезания и прояви за хора с увреждания.
4.    Създаване на условия и финансово подпомагане на спортната подготовка на спортисти с увреждания за участие в международни състезания.
5.    Осигуряване на условия и възможности за изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати от спортистите с увреждания, както и успешно представяне и призови класирания в международни състезания.
6.    Повишаване личната мотивация на спортистите и треньорите, спазване на антидопинговите правила, формиране и усъвършенстване на социални качества – толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Феърплей“.
7.    Осъществяване на медийна политика за ползите от физическа активност и практикуването на спорт от хора с увреждания.

БЕНЕФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ
1.    Преки бенефициенти са лицензираните спортни федерации, развиващи спорта за хора с увреждания.
2.    Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите на спортните организации по т. 1, са представители на различни възрастови и социални групи от хората с увреждания, с приоритет деца и младежи с увреждания, практикуващи спорт.
3.    В териториален аспект Програмата обхваща населените места в страната съобразно дейностите за хора с увреждания в одобрените проекти на спортни организации.
4.    Във времеви аспект Програмата се реализира в рамките на календарната година.

Подробности.