English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Програма „Научи се да плуваш“ за 2022 г.

Актуално   Срок за кандидатстване: до 06.12.2021 г.
Република България
Министерство на младежта и спорта


Програма „Научи се да плуваш” за 2022 г.

(утвърдена със Заповед № РД-09-873/01.11.2021 г.)

ОСНОВНА ЦЕЛ

Обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
  1. Осигуряване на свободен достъп до плувна спортна база, безплатни занимания и квалифицирани треньорски кадри по плувни спортове на децата, желаещи да спортуват.
  2. Придобиване на първоначални знания за спазване на правила за безопасност при къпане и плуване, самопомощ и помощ при инциденти във водата.  
  3. Овладяване на подготвителни упражнения, изучаване на основните елементи и на цялостна координация на плувен стил.
  4. Осигуряване участието на треньорски кадри, предоставяне на възможност за тяхната професионална и трудова реализация.
  5. Укрепване на здравето, закаляване и създаване на хигиенни навици.
  6. Създаване на устойчив интерес и насърчаване на децата към системни занимания по плуване.
  7. Формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на честна игра – „Феърплей“.
  8. Популяризиране на ползата за децата от практикуването на спорт и здравословната физическа активност при реализиране на проектите по Програмата.
БЕНЕФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ

1.Бенефициенти:
1.1.преки бенефициенти са спортни клубове (СК) по плувни спортове и по спортове, включващи плувни дисциплини;
1.2.непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на дейностите по проектите, са деца на възраст 7-11 години;

2.Обхват:
2.1.в териториален аспект - населени места в страната с условия за обучение по плуване и треньорски кадри, притежаващи професионална правоспособност и квалификация за обучение по плуване;
2.2. във времеви аспект – за периода от 1 април до 31 декември на съответната календарна година.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 6-и декември 2021 г.

Подробности.