English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Програма „Децата и спортният клуб“

Актуално   Срок за кандидатстване: до 06.12.2021 г.
Република България
Министерство на младежта и спорта

Програма „Децата и спортният клуб” за 2022 г.

(утвърдена със заповед № РД-09-872/01.11.2021 г.)ОСНОВНА ЦЕЛ


Подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед подобряване физическа им дееспособност, спортно-техническите умения  и създаване на мотивация за спортно развитие.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
  • 1. Предоставяне на възможност за изява на децата и постигане на лични спортни резултати чрез участие в спортни прояви.
  • 2. Предоставяне на възможност на спортни клубове за организиране и провеждане на детски спортни състезания/прояви, съгласувани със съответните спортни федерации или включени в държавния им спортен календар.
  • 3. Подобряване на условията и възможностите за спортно развитие, повишаване на личната мотивация на децата и устойчив интерес към системни спортни занимания.
  • 4. Осигуряване участието на треньорски кадри и предоставяне на възможност за тяхната професионална и трудова реализация.
  • 5. Насърчаване и развитие на общественополезната дейност на спортни клубове чрез проектно финансиране с оглед подобряване на работата им с деца по съответния вид спорт.
  • 6. Формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на честна игра  - „Феърплей”.
  • 7. Популяризиране на дейностите и ползата за децата от спорта и здравословната физическа активност при реализиране на проектите по Програмата.
БЕНЕФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ

1.Бенефициенти - преки бенефициенти са спортни клубове от страната, членове на лицензирани спортни федерации, непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на дейностите по проектите са децата.
2. Обхват:
Във времеви аспект Програмата се реализира от 1 април (1 март за зимните спортове) до 31 декември на календарната година.
В териториален аспект Програмата обхваща населените места в страната с одобрени дейности по проекти на спортни клубове.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 6-и декември 2021 г.

Подробности.