English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Втора процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025)

Срок за кандидатстване: от 18.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта


ОБЯВЯВА
започва втора процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година
по Национална програма за младежта (2021-2025)

Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“
Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“
Тематична област 3 „Свободно време, творчество и култура“
Тематична област 4 „Насърчаване на здравословен начин на живот“
Тематична област 5 „Толерантност и европейска принадлежност“

В настоящата процедура могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел,  осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

В настоящата втора процедура за кандидатстване по Национална програма за младежта (2021-2025) за 2021 г. могат да участват само организации, които не са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през 2021 г. по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта, като всяка организация може да подаде само едно проектно предложение в настоящата процедура.

В случай на неспазване на това изискване, разглеждано и оценено ще бъде само проектното предложение, което е подадено първо в деловодната система на Министерството на младежта и спорта по тази процедура.

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Наредбата, Национална програма за младежта (2021-2025) и Указания за кандидатстване по Програмата за настоящата процедура.

Всяко проектно предложение следва да обхваща цели и дейности и да бъде подадено само по една от тематичните области на Програмата. В противен случай, същото няма да подлежи на разглеждане.
    
В рамките на процедурата ще бъдат проведени и две онлайн информационни срещи – на 22.11.2021 г. от 14:00 часа и на 26.11.2021 г. от 14:00 часа. Участието в тях ще бъде със свободен достъп, като линк към всяко от събитията ще бъде предоставен на електронните страници на Министерството на младежта и спорта и Националната информационна система за младежта поне един ден преди провеждане на съответната среща.

Проектните предложения се подават в срок до 30.11.2021 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75.

Всички подробности ще намерите на сайта на Министерство на младежта и спорта.