English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 27 август 2021 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 27 август 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.
   

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера Гражданско участие

Парламентът избра състава на постоянните парламентарни комисии съгласно Правилника за организацията и дейността на 46-тото Народно събрание. Повече информация относно възможността за гражданско участие в работата на парламента вижте тук.


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера електронно управление

Правителството прие Решение за уведомяване за схеми за електронна идентификация.
Законът за електронната идентификация урежда националната схема за идентификация, която от години е в процес на изграждане и в момента е заложена като проект в Плана за възстановяване и устойчивост. Междувременно обаче, докато тази схема бъде изградена, приета и нотифицирана към Европейската комисия, българският бизнес не може да се ползва от възможността за достъп до електронни услуги на държавите членки.

Основанието за уведомяване на схемата за електронна идентификация е чл. 9, §1 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Органът, който следва да уведоми Европейската комисия е председателят на Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ). Той провежда държавната политика в областта на електронното управление и електронната идентификация и представлява държавата в Групата към ЕК, която взема решения за уведомявания в процедури по уведомяван е на схеми за е-идентификация на страни-членки на ЕС.

Обективен критерий за уведомяването на схемата е дали са спазени изискванията и дали са налице предпоставките на чл. 7-9 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Административното производство по заявяване на уведомяването от страна на заинтересованите лица е по общия режим на Административнопроцесуалния кодекс.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ). Целта е чрез всяка изградена структура да се формират трудови умения и навици на минимум 15 души с множество трайни увреждания, психични разстройства и/или интелектуални затруднения, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги.

В конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, както и трудово-лечебни бази или организации. Процедурите за допускане до разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, както и механизмът за тяхното финансиране са утвърдени в специална Методика. Максималният размер на отпуснатите средства за един проект е до 600 000 лева.
В началото на август месец бе обнародван Правилник за организацията и дейността на 46-тото Народно събрание. Новият Правилник, а и наложената парламентарна практика досега, предоставят редица възможности за активно участие на гражданите.
КАЛЕНДАР
  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

АКЦЕНТИ

Възможности за активно участие на гражданите в процесите на вземане на решения на Народното събрание

В началото на август месец бе обнародван Правилник за организацията и дейността на 46-тото Народно събрание. Новият Правилник, а и наложената парламентарна практика досега, предоставят редица възможности за активно участие на гражданите.

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 – 17 септември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 – 17 септември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (6 – 10 септември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (6 – 10 септември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (30 август – 3 септември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (30 август – 3 септември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат