English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (6 – 10 септември 2021 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (6 – 10 септември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право. 
 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Хора с увреждания

С Наредбата се определят условията и редът за отпускане, отказване, отчитане, изплащане и контрол на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език по чл. 20, ал. 1 и 2 от Закона за българския жестов език, като се уреждат следните дейности:
1. предоставяне на преводачески услуги от и на български жестов език;
2. осигуряване или отказ от осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език на глухите и сляпо-глухите лица;
3. отчитане и изплащане на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език, предоставена от преводачите от и на български жестов език;
4. контрол на дейностите по предоставяне и отчитане на преводаческите услуги от и на български жестов език

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Открито управление

Правителството одобри Решение за допълнение на Решение №235 на Министерския съвет за приемане на анализ на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015 - 2020 г.) и за приемане на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.)


Наличието на корупция на всички нива затруднява развитието на бизнес средата, намалява възможността за нарастване на частните инвестиции и води до понижение на конкурентоспособността.    
     
С цел да повиши инвестиционната привлекателност на общините и да подпомогне развитието на бизнес средата и насърчаването на инвестиции, включително ПЧИ, чрез адресиране на една от основните пречки за насърчаване на инвестициите – преодоляване на риска от корупция на местно ниво, се въвежда иновативната за България инициатива, наречена с работното име Сертификат „Община без корупция“, която да се реализира чрез допълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.).

Инициативата ще бъде реализирана, чрез разработването на Система за мониторинг на доброто управление и управлението на корупционния риск от органите на местната власт и местното самоуправление. Това ще бъде реализирано чрез идентифициране на конкретни критерии и методология за оценка на тяхното изпълнение. Като резултат от успешно приложена система е възможна идентификация на резултатите и  публично оповестяване.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

„Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, чиято цел е да бъдат постигнати конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяването на гражданите, борбата с корупцията чрез използването на новите технологии и укрепване на управлението. Началото на инициативата е дадено на 20 септември 2011 г. в Ню Йорк, където осем държави-основателки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Великобритания, САЩ) одобряват Декларация за открито управление. България се присъединява към инициативата през април 2012 г.

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

АКЦЕНТИ

Обществено обсъждане на получените предложения за мерки в Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление"

„Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, чиято цел е да бъдат постигнати конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяването на гражданите, борбата с корупцията чрез използването на новите технологии и укрепване на управлението. Началото на инициативата е дадено на 20 септември 2011 г. в Ню Йорк, където осем държави-основателки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Великобритания, САЩ) одобряват Декларация за открито управление. България се присъединява към инициативата през април 2012 г.

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 – 17 септември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 – 17 септември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (30 август – 3 септември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (30 август – 3 септември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 27 август 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 27 август 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат