English   14170 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (4 – 8 октомври 2021 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (4 – 8 октомври 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Нищо


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера
Правителството прие Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни, която обхваща периода 2021-2026 г.
С приемането на документа се слага началото на дългосрочна национална политика по въпросите, свързани с осведомеността и ангажираността по проблема с разхищението на храни. Също така се изпълнява ангажимента на страната ни, като член на Европейския съюз, за постигане на цел 12.3 за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации за „намаляване наполовина разхищението на храни на ниво търговия на дребно и домакинства, и намаляване на загубите на храни по хранителните вериги до 2030 г.“.

Изпълнението на дейностите по програмата следва да обедини усилията както на компетентните държавни структури в страната, така и на участниците по хранителната верига.

В сфера открито управление
Вицепремиерът Атанас Пеканов ще отговаря за координацията и участието на България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление", реши Министерският съвет.

Разработването и приемането до края на годината на Четвъртия национален план за действие е приоритетен ангажимент на новия национален координатор. „Партньорство за открито управление“ е многостранна инициатива за осигуряването на конкретни действия от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията, използване на новите технологии за по-качествено управление. Инициативата се използва като референция от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие при оценката на политиките за открито управление на държавите-членки и на държавите-кандидати.

През 2021 г. „Партньорство за открито управление“ отбелязва своята десета годишнина, нашата страна се присъединява към инициативата през април 2012 г. Документите, свързани с ангажиментите на България, се публикуват на Портала за обществени консултации https://www.strategy.bg/Articles/List.aspx?lang=bg-BG

Повече за инициативата вижте тук.

В сфера миграция    
Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
С Постановлението се одобряват допълнителни разходи, в размер до 37 млн. лв., по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на дейността на ведомството в условията на засилен миграционен натиск.

Съгласно друго постановление се одобряват допълнителни разходи, в размер до 5 000 000 лв., по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница.
Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер до 25 200 000 лева по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г. за допълващи и компенсиращи мерки с COVID-19 и други със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г.

Средствата са предвидени за финансово осигуряване участието на формирования и техника от въоръжените сили в охрана на държавната граница с Република Турция и Република Гърция при увеличен миграционен натиск.
Министерският съвет одобри позициите на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседанието на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи“ което ще се проведе на 8 октомври 2021 г. в Люксембург.

Представените пред Министерски съвет за одобрение позиции се отнасят до: Предизвикателства при скрининга и задържането на границата; Ситуацията в Афганистан и миграционната ситуация по различните маршрути; Изпълнение на проекта за оперативна съвместимост; Дигиталното измерение на разследването на сексуалната експлоатация на деца: предизвикателства и пътя напред; Съвместно писмо относно адаптиране на правната рамка на ЕС към новите реалности, касаещи предизвикателства при скрининга и задържането на границата.

В сфера права на човека

Правителството прие протоколно решение за одобряване на позициите на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие”, което ще се проведе на 7 октомври 2021 г. в Люксембург.

По предложение на Словенското председателство министрите на правосъдието ще обсъдят въпроса, свързан с предварителното задържане в наказателното производство. България ще изрази позиция, че засилването на доверието между държавите членки изисква общ подход, който е ориентиран към подобряване на условията в местата за задържане.

Предвидено е да разгледа приемането на проект на Заключения на Съвета по Стратегията на ЕС относно правата на детето. По време на заседанието ще бъде представена и актуална информация относно дейността на Европейската прокуратура.   


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Заместник-министър Демерджиев представи и основните дейности, осъществявани в България в посока на дигитализацията: Единна информационна система на съдилищата, единен информационен портал на правосъдието, широко използване на видеоконференции както в гражданските, така и в наказателните производства. Той допълни, че България си е поставила за цел до 2026 г. да постигне цялостна цифровизация на съдебните производства. Стремежът е да се гарантира максимална степен на прозрачност, бързина и ефективност на всеки етап от съдебното производство. „Това ще подобри ефективността и прозрачността и ще оптимизира отчетността на съдебната власт. Ще доведе и до повишаване на доверието на гражданите и бизнеса. Вярваме, че цифровизацията ще има значителен положителен ефект върху подобряването на бизнес и инвестиционния климат във всички държави членки“, подчерта Демерджиев.

България спазва всички конвенции в областта на правата на бежанците и търсещите международна закрила. Националното ни законодателство отговаря на всички стандарти на международното право в тази сфера. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на среща с новия представител за страната ни на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) Нарасимха Рао Нилагири Лакшми.

КАЛЕНДАР
  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.

АКЦЕНТИСходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20 септември – 1 октомври 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20 септември – 1 октомври 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 – 17 септември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 – 17 септември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (6 – 10 септември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (6 – 10 септември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат