English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 октомври 2021 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 октомври 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК


нищо

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


В сфера доброволчество

Доброволческата дейност е изправена пред предизвикателството да укрепи капацитета си. Поставен е акцент и върху разпознаваемостта на доброволците, членуващи в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия. пожари и други извънредни ситуации - разграничаването на понятията „доброволец/доброволно формирование“ по Закона за защита при бедствия и общото понятие „доброволец/доброволно формирование“.

Проектът на Стратегия е разработен на база на анализ на актуалното състояние на доброволните формирования в Република България, включващ функционален анализ, анализ на изпълнението на дейностите от Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България, реализирана в периода 2012 - 2020 година и SWOT анализ на сектора. Този проект съдържа въведение, аналитична част (анализ на състоянието на сектора), визия за развитие, водещите принципи, стратегическите цели, дейности, очаквани резултати, индикатори, финансово осигуряване, отговорни институции за реализиране и мониторинг на Стратегията и заключение.

Четирите стратегически цели са: утвърждаване, насърчаване и развитие на доброволните формирования като устойчива и надеждна съставна част на единната спасителна система, сътрудничество между местната власт, работодателите и националното сдружение на доброволците за развитие на дейността на доброволните формирования, повишаване обществената значимост и признание за всеотдайността на доброволните формирования в Република България и формиране на интерес в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към дейността на доброволните формирования и призванието да се помага при възникване на пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Резултатите от приемането на проекта на Стратегия са свързани с очертаване на визията за развитие на доброволните формирования до 2030 година, което ще допринесе за последователност в действията на всички страни, ангажирани в процеса на утвърждаване, развитие и популяризиране на дейността на доброволните формирования и членуващите в тях доброволци, както и за повишаване интереса в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към тази дейност.

В социалната сфера

Правителството прие План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030.

Изготвеният документ показва заявените ангажименти от страна на отговорните институции по изпълнението на включените в Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. стратегически цели и приоритети, както и по прилагането на разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН в Република България.

Приемането на Плана ще доведе до положителни въздействия за заинтересованите страни, по отношение идентифицираните затруднения при осигуряване на правата на хората с увреждания, както и до изпълнение на ангажиментите на страната по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Не на последно място ще бъде постигнато утвърждаване на прозрачен и конструктивен диалог, както и на добра координация между всички звена от изпълнителната власт и организациите на и за хора с увреждания.

Одобрен е Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете за 2020 г.

Правителството одобри Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2020 г. Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, както и насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. Сред приоритетните области в документа са още борбата с насилието, основано на пола, и промяната на обществените стереотипи спрямо жените и мъжете.

В доклада е отчетено, че броят на заетите на възраст 15 и повече навършени години през 2020 г. е 3,121 млн. души. Статистиката показва, че безработните на възраст 15 - 64 навършени години през 2020 г. са били 166 100 души, спрямо 170 800 души през 2018 г. Коефициентът на безработица при населението на 15-64 навършени години през 2020 г. е 5,2%, като за жените той е 4,8 %, а за мъжете - 5,5%.

Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените. Отчетена е и дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.

В сфера права на човека   
Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 192 992 лв. обезщетения в изпълнение на пет решения на Европейския съд по правата на човека. Решенията по делата срещу България са постановени в периода 11.05.2020 г. -20.07.2021 г.
Допълнителни разходи размер на 239 400 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието, бяха одобрени днес от Министерски съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 юли 2021 г. до 30 септември 2021 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ
Временните прекъсвания в предоставянето на електронни услуги от Агенцията по вписванията продължават, търси се решение от системния интегратор  „Информационно обслужване“ АД. Заради сериозните кибер атаки върху информационните системи на държавната администрация, споделената инфраструктура на „Информационно обслужване“ АД неутрализира стотици враждебни кампании. Зловредният нарочен трафик е насочен към Националната здравно-информационна система (НЗИС), където атаката от типа „дистрибутиран отказ от услуга“ (DDoS) към портала https://his.bg/ е достигала от 30 до 80 млн. пакета в секунда, съобщават от ИО.

Описаните проблеми затрудняват и работата на регистрите в Агенцията по вписванията. В Търговския регистър и в регистър БУЛСТАТ временните прекъсвания могат да забавят онлайн подаването на заявления и извършване на услуги, за които е необходим електронен подпис. В Имотния регистър и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите са възможни затруднения при ползването на електронните услуги, но услугите на гише се осъществяват безпроблемно.

Електронните услуги на Агенцията по вписванията са достъпни 24 часа в денонощието, като основните прекъсвания са регистрирани през периода на работното време от 9:00 до 17:00 ч.
Здравната криза, възникнала във връзка с пандемията от COVID-19, поражда много въпроси и спорове относно допустимостта на налагани противоепидемични мерки от гледна точка на защитата на правата на човека и възможните нарушения от страна на властите при предприеманите действия или бездействия за овладяване на кризата. Затова не е и изненадващо, че две години след като пандемията достигна Европа, вече има редица дела пред Европейския съд по правата на човека (ЕКПЧ), свързани с нея.

И какъв е тласъкът за развитие, който (може да) дават гражданските организации

Отговорите на тези два въпроса описват състоянието, в което се намира връзката между държавата и гражданските организации у нас. Връзка, която е показателна за това дали институциите действат по свой собствен дневен ред или са отворени да чуват и отговарят на истинските нужди на хората. През последните няколко години взаимодействието между държавните структури и гражданския сектор може да бъде описано с една дума – непълноценно, а отношението на държавата спрямо гражданските инициативи - инертно. Изключения в тази тенденция има – винаги в резултат на непримиримия тласък на гражданската енергия за промяна. 

КАЛЕНДАР
  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.

АКЦЕНТИСходни публикации

Можем ли да искаме заличаване на данните си?

Можем ли да искаме заличаване на данните си?

Личните ни данни са публично достъпни в документи, публикувани в Регистъра на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Какво да

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 19 ноември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 19 ноември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 11 ноември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 11 ноември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат