English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 11 ноември 2021 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 11 ноември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК


В сфера публично финансиранеОдобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в общ размер до 4 695 000 лв., разпределени, както следва:
1. за допълнителна държавна субсидия за вероизповеданията – до 4 000 000 лв., разпределена пропорционално съгласно приложението;
2. за обезпечаване на дейности на Държавната агенция за бежанците в условията на засилен миграционен натиск – до 695 000 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 60 000 лв.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера
Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 15 000 000 лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. Средствата ще се използват за изплащане от Агенцията за социално подпомагане на еднократна финансова подкрепа за отопление в размер на 300 лева.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ
Конкурсът има за цел да популяризира добрите примери в корпоративната социална отговорност и да насърчи повече работодатели да инвестират в своите служители и да се ангажират със социални каузи, които повишават качеството на живот и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие на обществото.

Наградата ще се връчи в три категории - човешки ресурси, общество и околна среда. Победителите ще бъдат отличени на официална церемония, която ще се състои през януари 2022 г. в София.

Кандидатстването е до 30 ноември чрез попълване на формуляр, който може да изтеглите от страницата на МТСП, и да се изпрати на адрес: CSR_awards@mlsp.government.bg.


От 1995 г. насам Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) е направил 14 посещения в България. В рамките на тези посещения делегации на Комитета са посетили 10 от общо 12 държавни психиатрични болници (някои повече от веднъж) и 16 социални институции за лица с психични разстройства и умствена изостаналост.

За съжаление, от направените по време на това посещение констатации (обобщени подолу в точки 6—17) е видно, че е постигнат много малък или никакъв напредък в изпълнението на ключовите препоръки, които КПИ многократно е отправял.

"Ние сме особено загрижени по отношение на задържането на деца мигранти. Някои от тях не са придружени от родителите си - това са най-уязвимите - и живеят при много тежки условия", каза Нора Свеос, ръководител на делегацията на Подкомитета по предотвратяване не изтезанията (ППИ) към ООН.

Всеки бежанец си има покъртителна история. Но още по-драматични понякога са събитията в обетованата земя на спасението – случили се просто след капризен жребий на съдбата. Такива истории звучат така:

4-годишно момиченце е хванато от майка си за ръчичка, бягат от гражданската война в Ирак. След ужасии по пътя най-после стигат до мирна държава. Следва не по-малък ужас: детенцето се оказва с тежък сърдечен проблем. Вроденото заболяване е трябвало да бъде лекувано в ранен стадий. Прогнозите не са оптимистични. Един ден детето е намерено почти агонизиращо...


КАЛЕНДАР
  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
АКЦЕНТИ
Сходни публикации

Можем ли да искаме заличаване на данните си?

Можем ли да искаме заличаване на данните си?

Личните ни данни са публично достъпни в документи, публикувани в Регистъра на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Какво да

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 19 ноември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 19 ноември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 октомври 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 октомври 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат