English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 19 ноември 2021 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 19 ноември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера равнопоставеност между половете

Делото е образувано на 19.03.2021 г. по искане на общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) за даване на задължително тълкуване на чл. 5, ал. 1, 2 и 4, чл. 6, ал. 2, чл. 13, ал. 3, чл. 14, чл. 32, ал. 1, чл. 46, ал. 1 и чл. 47, ал. 2 от Конституцията, както и за произнасяне относно съответствието на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС) и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС) с възприетото от Конституцията обяснение на понятието „пол“, по следните въпроси:
1. Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/или социално изражение, различно от биологичното?
2. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния?
3. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.), и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията на Република България?

Бракът в българската Конституция е уреден като съюз между мъж и жена (чл. 46, ал. 1). Според Решение № 13 от 2018 г. по к.д. № 3/2018 г. „Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от Основния закон. В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“. Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния“


РЕШИ:
Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.

В социалната сфера
Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер на 15 000 000 лв. за изплащане на разходи за предоставяне на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка при условията и в размерите съгласно постановлението.

В културната сфера

Одобряват се допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2021 г. в размер 243 743 лв. за финансиране на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“.
Държавни органи, ведомства, висши училища, юридическите лица с нестопанска цел и регистрираните вероизповедания могат да създават музеи по чл. 1, т. 1. Актът за създаването следва да съдържа обосновка за обществената значимост, научния, културния, обществения, религиозния или туристическия интерес към музея.
Доказателства за осигуряване на 20 на сто от общия бюджет – за проекти с очаквана финансова подкрепа над 15 000 лв., с изключение на проектите по Едногодишна програма за подкрепа на организации в областта на изкуствата, които предоставят доказателства за собствен принос съобразно условията на програмата

В сфера миграция
Одобряват се допълнителни разходи в размер до 2 121 000 лв. по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г. за обезпечаване на дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ в условията на засилен миграционен натиск.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера
Правителството прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер на до 600 000 лв. Средствата са за финансиране на изпълнението на Програмата за подкрепа на организации на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание, на проектна основа за периода 2020 - 2024 г.

В сфера дигитилизация
Правителството определи заместник министър-председателя по управление на европейските средства за координатор по участието на България в Комитета по политика в областта на цифровата икономика на ОИСР и неговите работни групи. Със същото решение на Министерския съвет се създава и Междуведомствена работна група по цифровизация и изкуствен интелект към Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към ОИСР.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ
На 8 ноември официално стартира потребителският интерфейс на базата данни на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) - HUDOC на български език. В събитието, което се проведе онлайн, участие взеха министърът на правосъдието Иван Демерджиев, заместник-министър Юлия Ковачева и Милена Коцева, директор на Дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" към Министерство на правосъдието. Приветствие към участниците отправи и съдията от ЕСПЧ Йонко Грозев.
Очаква се чрез изпълнението на пилотен проект за прилагане на Европейската гаранция за детето в България да се окаже подкрепа на над 6500 деца и техните родители. Целта е да се разшири достъпът до патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, да се осигури качествено приобщаващо и предучилищно образование, както и услуги за превенция и подкрепа. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на видеоконференция, организирана от словенското председателство на Съвета на Европейския съюз, на тема „Детската гаранция – равни възможности за всяко дете“.   
От 1995 г. насам Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) е направил 14 посещения в България. В рамките на тези посещения делегации на Комитета са посетили 10 от общо 12 държавни психиатрични болници (някои повече от веднъж) и 16 социални институции за лица с психични разстройства и умствена изостаналост

За съжаление, от направените по време на това посещение констатации (обобщени подолу в точки 6—17) е видно, че е постигнат много малък или никакъв напредък в изпълнението на ключовите препоръки, които КПИ многократно е отправял.

Накрая, Комитетът би искал да се спре на реформата за деинституционализация на социалните грижи в България. След като наблюдава нейното напредване през последните няколко години, Комитетът за съжаление е на мнение, че изграждането на места за настаняване „от семеен тип“, често на територията на същите отдалечени домове за социални грижи, които след това ще бъдат обитавани от същите домуващи и ще бъдат контролирани от същия персонал, в най-добрия случай представлява трансинституционализация, а не смислен опит за истинска деинституционализация. Както КПИ многократно е подчертавал, настаняването на лицата без семейна подкрепа в общността с оглед на получаване на социални грижи би следвало да е организирано в по-индивидуализирани малки структури от семеен тип в места, където наблизо са разположени всички необходими удобства. Такова настаняване трябва да бъде осигурено по подходящ начин с голям брой добре обучен персонал, който може изцяло да задоволява нуждите от грижи на своите клиенти в достойна среда. Текущото преименуване на социалните домове в „домове от семеен тип“ е в разрез с действителното реинтегриране на потребителите на социални услуги в общността със съпътстващо подобрение на тяхното благополучие и качество на Живот.
"Ние сме особено загрижени по отношение на задържането на деца мигранти. Някои от тях не са придружени от родителите си - това са най-уязвимите - и живеят при много тежки условия", каза Нора Свеос, ръководител на делегацията на Подкомитета по предотвратяване не изтезанията (ППИ) към ООН.

КАЛЕНДАР
  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
АКЦЕНТИ

Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ); Публично изявление относно България.Сходни публикации

Можем ли да искаме заличаване на данните си?

Можем ли да искаме заличаване на данните си?

Личните ни данни са публично достъпни в документи, публикувани в Регистъра на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Какво да

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 11 ноември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 11 ноември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 октомври 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 октомври 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат