English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (06 декември 2021 г. – 07 януари 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (06 декември 2021 г. – 07 януари 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера право на мирен протест

Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Индивидуалният идентификационен номер се поставя на капака на десния преден джоб на връхното униформено или работно облекло при наличност на джоб, а в останалите случаи – в дясната горна част на връхното униформено или работно облекло, по начин, осигуряващ индивидуалният идентификационен номер да е видим. На капака на десния преден джоб на връхното униформено или работно облекло при наличност на джоб, а в останалите случаи – в дясната горна предна част на връхното униформено или работно облекло, е зашита другата част на самозалепващата лента (велкро-бримки) със същите размери като лентата.
(6) При използването на специално оборудване (бронежилетка, противоударна жилетка, тактически елек) индивидуалният идентификационен номер се поставя върху него по реда, посочен в ал. 5.“

Според Общ Коментар № 37 на Комитетът за правата на човека към ООН относно правото на мирни събрания (мирни протести) униформените служители на реда следва да носят ясно разпознаваеми и видими знаци за идентификация по време на провеждане на мирни събрания (виж п. 89 на Коментара). Повече за правото на мирни протести и задълженията на полицейските органи по време на провеждането им вижте тук.

В сфера гражданско участие и работа на Парламентa

Съгласно Правилника се създават две важни за упражняване на гражданско участие парламентарни комисии -  Комисията по конституционни и правни въпроси:
Чл. 21. (3) Към Комисията по конституционни и правни въпроси се създава постоянно действаща подкомисия за наблюдение и анализ на законодателството в съответствие с принципите и нормите на Европейския съюз и международните норми за защита на правата на човека и основните свободи и за анализ на правните последици от решенията на Конституционния съд.
Чл. 22. (1) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество:
1. дава становища по предложенията за референдуми и граждански инициативи по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и петиции по чл. 45 от Конституцията;
2. разглежда и дава становища по онлайн петиции на гражданите;
3. провежда обществени обсъждания по въпроси от значим обществен интерес;
4. осъществява парламентарно и гражданско наблюдение на дейността на държавните регулаторни органи чрез публични обсъждания; заключенията от обсъжданията се изпращат на съответните компетентни комисии;
5. разглежда и дава становища по предложения за подобряване на законодателството, свързани със случаи, водещи до ангажиране на отговорност на държавата за вреди;
6. осъществява и други функции на постоянна комисия.
(2) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество осигурява възможност за пряко участие чрез портал за подаване на онлайн петиции. Комисията подготвя доклад по темата на всяка петиция, който е неразделна част от петицията и се предоставя на съответната компетентна комисия.
(3) Към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество се създава Обществен съвет от представители на граждански организации, който да консултира комисията. Съставът, начинът на формиране на съвета и взаимодействието с гражданското общество се определят с правила, приети от комисията. Правилата се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.
(4) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество провежда редовно съвместно заседание с Обществения съвет от представители на граждански организации на всеки три месеца, както и извънредно по инициатива на комисията или съвета.
(5) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество съвместно с Обществения съвет, по собствена инициатива или по предложение на физически или юридически лица, може да извършва оценка на действащото законодателство с цел подобряване на законодателството и избягване на бъдещи случаи на ангажиране на отговорността на държавата. Комисията приема заключения и предложения и ги изпраща до съответните комисии, когато държавата е осъдена да заплати обезщетение за причинени вреди.
(6) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество внася в Народното събрание на всеки три месеца доклад за дейността си, който се обсъжда от народните представители в пленарна зала.

Относно възможността за достъп на граждани до заседания на парламентарните групи Правилникът предвижда:

Чл. 30.
(1) Заседанията на постоянните комисии са открити. Заседанията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи.
Чл. 31. (1) Граждани могат да присъстват на заседанията на комисиите при спазване режима на достъп в Народното събрание и реда, установен в комисиите. Списъкът на присъствалите лица е неразделна част от протокола на заседанието.
(2) Представители на граждански организации, синдикални, съсловни и браншови организации може да представят писмени становища и по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на комисиите и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти на актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в комисиите. Списъкът на присъствалите лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието. Становищата се публикуват на сайта на съответната комисия на интернет страницата на Народното събрание.
(3) Представителите на организации по ал. 2, представили писмени становища, се поканват да присъстват на заседанията на комисията.
(4) Представители на граждански организации може да присъстват на заседанията на постоянните комисии при отговаряне на актуални устни въпроси по реда на чл. 28 и при изслушвания по реда на глава девета, раздел III при спазване режима на достъп в Народното събрание. Списъкът на присъствалите лица е неразделна част от протокола на заседанието.

РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси


Избира от членовете ръководство на комисията в състав:
Председател: Милен Илиев Матеев
Заместник-председатели: Анна Василева Александрова
Филип Стефанов Попов
Андрей Николаев Михайлов
Атанас Владиславов Славов

РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика

Избира от членовете ръководство на комисията в състав:
Председател: Искрен Цветославов Арабаджиев
Заместник-председатели: Деница Евгениева Сачева
Хасан Ахмед Адемов
Мая Йорданова Димитрова
Елисавета Димитрова Белобрадова

РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по културата и медиите


Избира от членовете ръководство на комисията в състав:
Председател: Тошко Йорданов Хаджитодоров
Заместник-председатели: Гергана Кузманова Данева
Тома Любомиров Биков
Александър Тихомиров Симов
Стоян Александров Михалев

РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Избира от членовете ръководство на комисията в състав:
Председател: Станислав Светозаров Балабанов
Заместник-председатели: Юлия Борисова Иванова
Дани Стефанова Каназирева

РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите


Избира от членовете ръководство на комисията в състав:
Председател: Андрей Иванов Чорбанов
Заместник-председатели: Васил Стефанов Стефанов
Радомир Петров Чолаков
Джейхан Хасанов Ибрямов
Иван Богомилов Петков

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера защита на правата на човека

Министерският съвет прие решение за изплащане на еднократни обезщетения по уважени индивидуални жалби на български граждани от органите на ООН, контролиращи изпълнението на основните международни договори в областта на правата на човека. Обезщетение ще получат граждани, за които Комитети на ООН мотивирано са се произнесли, че са станали жертва на неправомерни действия на държавата, респективно нейни органи, и същите следва да получат подходяща финансова компенсация.

С приемането на този акт България ясно засвидетелства, че участва в работата на компетентните международни организации по правата на човека и изпълнява поетите ангажименти пред съответните контролни и мониторингови механизми.

Страната ни изпълнява стриктно задълженията си според международното право и поставя силен акцент върху защитата на правата на човека. Специално внимание се отделя на борбата срещу всички форми на насилие и дискриминация като част от опазването и развитието на историческата за българското общество традиция на толерантност. Предприемат се всички необходими мерки, за да се предотвратят подобни нарушения на правата на човека в бъдеще.

В системата на предучилищното и училищното образование се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност. При изпълнение на своите функции педагогическите специалисти трябва да са политически неутрални и не могат да налагат идеологически и политически убеждения. Изискването за политически неутралитет и забраната за политическа и партийна дейност важат също за началниците и служителите в регионалните управления на образованието (РУО).

Това е записано в проект за изменение и допълнение в Закона за предучилищното и училищното образование, приет от Министерския съвет днес. Ако тези промени бъдат гласувани в Народното събрание, системата на средното образование ще се деполитизира със закон.

Предложението на МОН е провокирано от множество случаи, при които служители от РУО в страната извършват политическа дейност и участват активно в партийни мероприятия по време на предизборни кампании за различните видове избори, включително и в качеството им на кандидати от името на партии и коалиции. В системата на предучилищното и училищното образование, която следва да е неполитическа и надпартийна, са създадени видими зависимости от политическо и партийно естество. Подобни дейности могат да изместят професионалното и експертно начало при назначенията и управлението на образователната система и да доведат до недопустимо политическо влияние върху учителите и учениците, се посочва в мотивите към проекта.
Целта на измененията е високата експертиза и професионализъм да се издигнат в основни принципи на системата.

Законопроект - https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163959

В сфера свобода на изразяване и борба с езика на омразата


По време на срещата ще бъде представена и актуална информация относно дейността на Европейската прокуратура. Ще се проведе и работен обяд на тема „Борба срещу речта на омразата и престъпленията от омраза за по-приобщаваща и предпазваща Европа".

В тази връзка на 09.12.2021 Европейската комисия прие 'A more inclusive and protective Europe: extending the list of EU crimes to hate speech and hate crime'. С документа се цели задействане на механизъм за приемане на престъпленията от омраза и езика на омразата като престъпления съгласно чл. 83 от Договора за Европейския Съюз.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

В редица от дейностите предвидени в Програмата е заложено участие на НПО:

Дейност 1. Предоставяне на услуги за доброволно, безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ Тази дейност е насочена към осигуряване на достъп на групата, включително нелегалните имигранти, до специфични услуги за превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа по отношение на ХИВ и СПИ чрез идентифициране на местата (териториални поделения на ДАБ, Специални домове за временно настаняване на чужденци към Дирекция „Миграция”, места, където е известно, че се концентрират мигранти и мобилно население), където обитават или се събират представители на мигрантските общности, работа с лидерите на общностите и тясно сътрудничество с неправителствения сектор за достигане с услуги до нелегалните мигранти.

Дейност 5. Създаване на подкрепяща среда за промоция и закрила на здравето и развитието на младите хора чрез мобилизация и ориентиране на институциите в държавния, неправителствения и частния сектори. Развиване на координация и партньорство между тях за интегриране, развитие и устойчивост на здравни услуги, подходящи за младите хора (ЗУПМХ)

Дейност 1: Актуализиране на Методическото указание за стандартизиране на услугите за превенция на ХИВ, предоставяни от неправителствените и граждански организации Услугата „водене на случай” при ХЖХИВ е подробно разписана в Методическото указание за стандартизиране на услугите за превенция на ХИВ/СПИН, предоставяни от неправителствените организации, утвърдено със Заповед РД-01-21/02.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването. В условията на други епидемия ( Covid -19 и др.) е необходима да се разработят нови подходи за подкрепа и придържане към лечението.

Дейност 3. Координация и изпълнение дейности на регионално ниво по международни, национални и общински профилактични програми. Регионалните звена за епидемиологичен надзор, мониторинг и оценка ще координират дейностите на неправителствените организации, предоставящи услуги по превенция разпространението на ХИВ и СПИ сред групите в най-висок риск, като подизпълнители на дейности на общински и национални програми на територията на съответната област. Поддържане на база епидемиологични данни за ХИВ, туберкулоза и СПИ, по определени показатели в съответствие с изпълняваните проекти на местно ниво.
Предвижда се създаване на „Национална платформа.“  Националната платформа е с основни функции на консултант, медиатор и инициатор на национално ниво между държавните органи и заинтересованите страни, подпомагащ прилагането на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни.

Националната платформа е с основни функции на консултант, медиатор и инициатор на национално ниво между държавните органи и заинтересованите страни, подпомагащ прилагането на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни.
Визия на стратегията: Устойчиви доброволни формирования, оборудвани със специализирана техника, включващи екипирани и обучени доброволци за самостоятелни участия в дейности за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и утвърдена роля на доброволните формирования в обществото чрез партньорство на местната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението с работодатели, училища, неправителствени и други организации.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ
Министърът на правосъдието Надежда Йорданова се ангажира да бъдат обсъдени законови промени във връзка с осигуряването на равните права на родителите след развод.

Тя е провела още на 24 декември 2021 г. телефонен разговор с протестиращи граждани от организациите “Бащи за отговорно родителство” и асоциация “Член 24”. В първия работен ден след коледните празници (29 декември) ще бъде организирана среща с неправителствените организации.
Министър Йорданова се ангажира да обсъди с организациите споделеното родителство и механизъм, чрез който да се защитят правата на децата и на двамата родители, след което да бъдат разработени необходимите законови промени.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова – ДВ, бр. 38 от 2020 г. , в сила от 01.01.2022 г.) от настоящата година изпълнението на задължението за подаване на ГФО към Агенция по вписванията в съответните законовоопределени срокове е освободено от заплащане на държавна такса.
Агенцията по вписванията приканва търговците и юридическите лица с нестопанска цел да изпълнят своевременно задължението си.

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.2022 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сайта на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.

АКЦЕНТИ

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (10 - 21 януари 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (10 - 21 януари 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 ноември – 03 декември 2021 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 ноември – 03 декември 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Можем ли да искаме заличаване на данните си?

Можем ли да искаме заличаване на данните си?

Личните ни данни са публично достъпни в документи, публикувани в Регистъра на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Какво да