English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

 

Относно социални предприятия проекта предвижда:

ПРЧР предоставя важна подкрепа с цел преодоляване на предизвикателствата, свързани с недостатъчните цифрови и технологични умения в няколко насоки: развитие на цифрови умения на работещите в социалните предприятия и специалистите, осъществяващи социални дейности; обучение в дигитални умения, като част от компетентностите свързани с бъдещето на труда; фокус върху общите и специфичните дигитални умения и компетентности по отношение на пазара на труда и програмите за учене

през целият живот; обучения за придобиване на базови дигитални умения за ползване на социални услуги и установени местни потребности. На база посоченото ПРЧР финансира специфични дигитални обучения за заети лица, вкл. и във връзка с работата на предприятието и на работното място, докато ПКИП осигурява повишаване на дигиталните умения на заети лица, които не се реализират самостоятелно, а само във връзка с въведените технологии от Индустрия 4.0..

Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 (ПРЧР) Както ПРЧР, така и ПКИП имат мерки в областта на предприемачеството. Основните направления на подкрепа от страна на ПРЧР са насочени към приобщаващо предприемачество, социално предприемачество, предприемачество с акцент създаване на работни места.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.