English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете в Република България за 2020 г.

 
Изложени са извършените дейности и постигнатите резултати в петте приоритетни области на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.: повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и  доходите; насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите; и промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот.

Отчетена е също дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет за 2020 г., като орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество. Представена е информация относно извършеното от Министерството на труда и социалната политика в процеса на координиране на политиката.

В съответствие със Закона за равнопоставеност на жените и мъжете Министерството на труда и социалната политика координира изготвянето на проекта на доклад. В него се съдържа предоставената от ангажираните институции и организации информация за изпълнението на мерки, дейности и инициативи, включително заложени в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.