English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществено обсъждане относно Четвъртия национален план в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

 

В периода юли – август 2021 г. бяха събрани общо 35 предложения за мерки, които да залегнат в Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“. Държавните институции са предложили 18 мерки, а гражданските организации 17. По равен брой са предложенията в тематичните области – „Гражданско участие“ и „Прозрачност и достъп до информация“, следвани от предложенията в област „Почтено управление и борба с корупцията“ и „Отворени данни“.

Основните изисквания, на които трябва да отговорят предложенията са:

  • Да са свързани с принципите на инициативата за прозрачност, гражданско участие, отчетност и технологично обновление
  • Да са конкретни, с определени финансови параметри на изпълнение и измерими резултати;
  • Да са изпълними в рамките на двегодишен период;
  • Да включват съвместни действия между държавна институция и гражданска организация при планирането, изпълнението или контрола на предложената мярка;
  • Да имат преобразяващ потенциал за функционирането на държавната власт.

В рамките на обществената консултация, която се открива за постъпилите предложения, моля чрез попълване на анкетата, следвайки линка да отбележите кои от посочените предложения одобрявате. Линк към анкетата - https://forms.gle/Nq3GP5fUiDHMmDC89.

Допълнително може да коментирате всяко едно от постъпилите предложения съобразно неговата относимост към принципите на инициативата, реалистичност на изпълнението и възможности за осъществяването му съвместно от държавна институция и гражданска организация.

Повече подробности можете да намерите на Портала за обществени консултации.