English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

 
Консултативни органи в сферата на младежта вече съществуват в Република България и функционират успешно. Един от тях е Общественият съвет (Съветът) по въпросите за младежта към министъра на младежта и спорта, който е създаден през 2017 г. Към настоящия момент участие в него вземат 39 младежки организации от цялата страна. Съветът служи като инструмент за консултации и сътрудничество с неправителствения сектор и е необходим механизъм с безспорен потенциал. Той позволява създаването и изпълнението на младежка политика, разпозната от неправителствените организации, които имат пряк досег и работят с млади хора на терен. Към настоящия момент, макар и установен като устойчив механизъм за взаимодействие, Общественият съвет по въпросите за младежта няма необходимата нормативна устойчивост. Идентифицират се рискове в дългосрочен план по отношение на функционирането на съвета.

За повишаване устойчивостта на механизмите, чрез които младите хора и представителите на гражданското общество участват в консултациите по въпросите за младежта, е необходимо съществуването на Обществения съвет да бъде регламентиран в нормативна уредба, в това число функциите му, неговия състав, правилата за работа, както и редът за неговото конституиране. По този начин ще се урегулира официален механизъм за взаимодействие с младежкия НПО сектор в страната, като се спази принципа за прозрачност.

За повече информация Посетете портала за обществени консултации.