English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Стратегия за биологичното разнообразие на Република България

 

На основание чл. 115, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, Министерството на околната среда и водите провежда консултации по проект на Стратегия за биологичното разнообразие на Република България.

Според стратегията:

Организацията за управление на мрежата (НАТУРА 2000) не е достатъчно ефективна поради: ·недостатъчно ефективна комуникация и координация между участващите органи и субекти на национално, регионално и общинско ниво, неправителствен сектор;

До 2050 г. биологичното разнообразие, представляващо национално и световно природно наследство, е защитено, възстановено, оценено, устойчиво и справедливо 45 ползвано, чрез дългосрочни и стратегически политики и подходи, интеграция в други национални секторни политики, участие и приобщаване на държавни, научни, образователни институции, неправителствени организации и инициативи, бизнеса и гражданското общество.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.