English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия

 

Необходимостта от изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия произтича от това, че в нормативния акт не са конкретизирани начинът за докладване на необходимостта от използване на физическа сила и помощни средства, как се определя тази необходимост и какви помощни средства да се използват, кой дава разрешението за използването им и носи отговорността за последствията от прилагането им. С предлаганите промени се цели прецизиране на подзаконовия нормативен акт, като се регламентира по-добре редът за организация и управление на силите и средствата на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия, както и ясно разграничаване отговорността на служителите при използване на физическа сила и помощни средства.

С предложената промяна се предвиждат конкретни отговорности на „непосредствените ръководители на мероприятието по опазване на обществения ред за необходимостта от използване на физическа сила и помощни средства“.

Изключва се възможонстта „силите и средствата за осъществяване охраната на мероприятия и овладяване групови нарушения на обществения ред“ да бъдат „сили за сигурност и охрана извън МВР.“ Предвижда се само взаимодействие с такива организации.

Въвежда се и дефиниция на „Нарушаване физическата неприкосновеност на служители на МВР при провеждане на мероприятия“   - са противоправни деяния, при които лица нарушават обществения ред, като използват физическа сила и/или предмети и/или вещества,застрашаващи живота и/или здравето на служителите определени за охрана на мероприятието.“

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.