English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи

 
Необходимостта от допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи произтича от това, че в нормативния акт не е посочено, в какви случаи и по чие разпореждане се използват химически вещества при охрана на масово мероприятие. С предлаганите промени се цели прецизиране на подзаконовия нормативен акт в този смисъл.
Предвидените промени са:

§ 1. Създава се чл. 6а: „Чл. 6а. (1) При опазване и възстановяване на обществения ред при провеждане на мероприятия, решението за използване на физическа сила и помощни средства се взема от ръководителя на мероприятието по опазване на обществения ред или отговорника на оперативния район или сектор, посочени в плана по чл. 17 или 21 от Инструкция № 8121з-988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия (обн., ДВ, бр. 106 от 2014 г.). (2) При спонтанно възникнало мероприятие решението за използване на физическа сила и помощни средства се взема от старшия на наряда или най-старшия по длъжност служител от пристигналите на място служители с полицейски правомощия, до пристигане на служител на СДВР/ОДМВР, на когото са делегирани правомощия по непосредственото ръководство на силите.“

Предложението е свързано с предложения Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия.

За повече подробности посетете Портала за обществени консултации.