English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Благотворител”

Целите на фондацията са: Да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение; Да подкрепя и съдейства за укрепване на нравствените ценности в обществото; Да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото. Да подпомага материално и духовно хора с тежко материално положение; Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност лишени от родителски грижи младежи, възрастни и хора с физически и ментални увреждания.