English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Търсене на въпрос

Сдружения

4.01. Как се учредява сдружение? 4.02. Какво представлява Уставът на едно сдружение и какво трябва да съдържа той? 4.03. Как се регистрира сдружение – необходими документи 4.04. Кой взема решенията в сдружението? 4.05. Какви са вътрешноорганизационните актове на сдружението? 4.06. Кой, как и кога може да обжалва решения на органите на сдружение? 4.07. Какви са правата и задълженията на членовете на сдружението и на членовете на неговите органи? 4.08. Може ли сдружение да плаща възнаграждения на членовете на органите си и има ли задължение за това? 4.09. Свикване и провеждане на Общо събрание на сдружение 4.10. Как взема решения Управителният съвет на сдружението? 4.11. Как се вписват промени в обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ? 4.12. Как се вписват новоизбран Управителен съвет на сдружение в Регистъра на ЮЛНЦ? 4.13. Кои документи на сдружение се обявяват е Регистъра на ЮЛНЦ? 4.14. Как се прекратява, ликвидира и заличава сдружение