Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
28

Обществени консултации

14.11.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Срок за участие: до 03 декември 2016

Измененията в Закона за електронното управление от 01.07.2016 налагат изменение на наредбите към него. ...

07.11.2016
Проекти на доклади за прилагане на Орхуската конвенция и на Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители

Срок за участие: до 02 декември 2016

Република България ратифицира Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на ...

31.10.2016
"Програма от мерки за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда" 2016-2021

Срок за участие: до 09 декември 2016

Басейнова дирекция "Черноморски район" приемастановища и коментари в срок до 09.12.2016 г. по общественото ...

28.10.2016
Планове за управление на речните басейни 2016 - 2021 (ПУРБ)

Срок за участие: до 01 декември 2016

Във връзка с провеждане на консултация с обществеността по проектите на четирите плана за управление на ...

28.10.2016
Консултации с обществеността на Екологична оценка на проектите на Плановете за управление на риска от наводнения разработени от басейновите дирекции

Срок за участие: до 16 декември 2016

Във връзка с провеждане на консултация с обществеността по проектите на четирите плана за управление на ...

26.10.2016
Проект на РМС за приемане на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.

Срок за участие: до 27 октомври 2016

Основната цел на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2016 – 2020 ...

26.10.2016
Проект на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Срок за участие: до 31 октомври 2016

Целта на предложения проект на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Центровете за комплексно ...

26.10.2016
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия”

Срок за участие: до 31 октомври 2016

Причините за изготвяне на нов медицински стандарт по педиатрия са свързани с приетите през 2015 г. изменения и ...

17.10.2016
Проект на Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Срок за участие: до 28 октомври 2016

С правилника се уреждат устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на ...

17.10.2016
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Срок за участие: до 21 октомври 2016

Наредбата определя обхвата и методологията за извършване както на двата вида предварителна – частична ...

17.10.2016
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г.

Срок за участие: до 27 октомври 2016

В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г. са посочени ...

06.10.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Срок за участие: до 19 октомври 2016

Настоящият проект цели да усъвършенства нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби, облекчаване ...

28.09.2016
Проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица

Срок за участие: до 12 октомври 2016

Закриване на интернатите за деца-правонарушители и замяна на затвора за непълнолетни с нов вид възпитателни ...

16.09.2016
Проектът на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПРЧР е публикуван за обществено обсъждане

Срок за участие: до 04 октомври 2016

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/12.07.2016 г, УО на Оперативна програма развитие на човешките ресурси - ...

09.09.2016
Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

Срок за участие: до 13 септември 2016

Разкриване на тайната на осиновяването, ограничаване на възможността за разсиновяване, облекчена процедура при ...

09.09.2016
Проект на РМС за приемане на план за управление на Природен парк “Българка”

Срок за участие: до 16 септември 2016

Природен парк "Българка" е защитена територия по смисъла на чл. 5, т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). ...

09.09.2016
Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане прецизират реда за предоставяне на социални услуги

Срок за участие: до 21 септември 2016

След  приемане на промените в Закона за социалното подпомагане (ЗСП) през  януари 2016 г. ...

29.08.2016
ПРОЕКТ на Наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Срок за участие: до 07 септември 2016

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни ...

«    1  2  3  4  5  6  ... 8   »