Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
21

Обществени консултации

21.04.2016
Проект на Закон за физическото възпитание и спорта

Срок за участие: до 03 Май 2016

Анализът на действащата нормативна уредба, регулираща обществените отношения в сферата на физическото възпитание ...

01.04.2016
Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 г. публикува Проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Срок за участие: до 07 Април 2016

Във връзка с влезлия в сила на 25/12/2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и ...

21.03.2016
Европейската комисия провежда обществено обсъждане за последваща оценка на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд 2007-2013 г.

Срок за участие: до 27 Април 2016

Целеви групи: всички граждани и организации. Търсят се по-конкретно мнения от заинтересовани участници в ...

20.03.2016
Обществена консултация относно предложението за задължителен Регистър за прозрачност

Срок за участие: до 01 Юни 2016

Европейската комисия иска да научи мнението на всички заинтересовани страни за работата на настоящия Регистър за ...

18.03.2016
Срокът за обществено обсъждане на проекта за промени в Закона за туризма бе удължен с две седмици до 28 март тази година.

Срок за участие: до 28 Март 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ...

18.03.2016
Обществено обсъждане на проекта на Наредба № 5 за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности

Срок за участие: до 26 Март 2016

Министерството на младежта и спорта приема становища и коментари в срок до 26.03.2016 г. С проекта на Наредбата ...

07.03.2016
МОН приема становища и коментари по общественото обсъждане на проект на Наредба за предучилищното образование

Срок за участие: до 18 Март 2016

МОН приема становища и коментари в срок до 18.03.2016 г. по общественото обсъждане на проект на Наредба за ...

07.03.2016
Общественото обсъждане на проект на Наредба за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Срок за участие: до 16 Март 2016

Министерство на труда и социалната политика приема становища и коментари в срок до 16.03.2016 г. по ...

02.03.2016
Приемат се становища и коментари в срок до 09.03.2016 г. по общественото обсъждане на проект на Решение за одобряване на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

Срок за участие: до 09 Март 2016

Проект на Решение на МС за одобряване на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Организацията на ...

02.03.2016
Приемат се становища и коментари по общественото обсъждане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на Природен парк "Витоша"

Срок за участие: до 08 Март 2016

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на Природен парк „Витоша"С ...

26.02.2016
Публично обсъждане на Закона за изменение на ЗЮЛНЦ в Парламента

Срок за участие: до 02 Март 2016

Народното събрание организира публично обсъждане на предложенията за промени в ЗЮЛНЦ. Обсъждането ще се проведе на ...

18.02.2016
МТСП приема становища и коментари по проект на План за действие по социална икономика 2016-2017 г.

Срок за участие: до 02 Март 2016

Министерството на труда и социалната политика приема становища и коментари в срок до 02.03.2016 г., вкл., по ...

12.02.2016
Общественото обсъждане на проект на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление

Срок за участие: до 24 Февруари 2016

Министерски съвет приема становища и коментари в срок до 24.02.2016 г. по общественото обсъждане на проект на ...

09.02.2016
Министерството на труда и социалната политика приема становища и коментари в срок до 17.02.2016 г. по общественото обсъждане на проект на изменение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г

Срок за участие: до 17 Февруари 2016

Проект на изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Предложените промени ...

28.01.2016
МОСВ пусна за консултации с обществеността нов план за управление на НП "Централен Балкан"

Срок за участие: до 06 Февруари 2016

Министерството на околната среда и водите - МОСВ пусна за консултации с обществеността нов план за управление ...

07.01.2016
Обществено обсъждане "Опитът от първата година на приложение на задълженията за "озеленяване" по Схемата за директни плащания по Общата селскостопанска политика на ЕС

Срок за участие: до 08 Март 2016

Европейската комисия провежда обществено обсъждане "Опитът от първата година на приложение на задълженията ...

«    1  2  3  4  5  6  7    »