Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
28

Обществени консултации

26.08.2016
Обществено консултиране на Наредбата за приобщаващото образование

Срок за участие: до 01 септември 2016

Министерство на образованието и науката публикува за обществено консултиране проекта на Наредба за ...

26.08.2016
Публикуван е за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на наред по подмярка 7.2 на Програма за развитие на селските райони

Срок за участие: до 04 септември 2016

НИД Наредба №12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или ...

08.08.2016
"ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Развитие на социалното предприемачество"

Срок за участие: до 19 август 2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Ви кани да изпратите сво ...

19.07.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Срок за участие: до 01 август 2016

Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е разработен ...

12.07.2016
Проект на Закон за физическото възпитание и спорта

Срок за участие: до 29 юли 2016

Проектът на закона и мотивите можете да прочетете на Портала за обществени консултации.

12.07.2016
Законопроект за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта

Срок за участие: до 21 юли 2016

Постигането на устойчиво икономическо развитие на страната изисква динамичен и гъвкав пазар на труда и мобилна ...

30.06.2016
Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

Срок за участие: до 14 юли 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона ...

29.06.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 10а от Закона за хазарта

Срок за участие: до 04 юли 2016

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за ...

21.06.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила

Срок за участие: до 06 юли 2016

С предложения проект на наредба се цели създаване на условия за успешното интегриране в българското общество на ...

16.06.2016
Постановление за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

Срок за участие: до 22 юни 2016

Необходимостта от приемане на нормативния акт се обуславя от разпоредбите на приетия Закон за управление на ...

16.06.2016
Трети национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018

Срок за участие: до 23 юни 2016

Третият национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление" 1 юли 2016 – 3 ...

14.06.2016
Проект на Национална стратегия за хората с увреждания 2016 - 2020 г. е публикуван за обществено обсъждане

Срок за участие: до 22 юни 2016

На 8 юни 2016 г. Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект на ...

10.06.2016
Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Витоша"

Срок за участие: до 15 юни 2016

Съгласно чл. 29 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/, „за природни паркове се обявяват територии, включващи ...

09.06.2016
Проект на Закон за противодействие на тероризма

Срок за участие: до 17 юни 2016

Предвид значението на реакцията срещу тероризма, отчитайки че противодействието на тероризма се осъществява от мн ...

02.06.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове

Срок за участие: до 03 юни 2016

Проектът е изготвен във връзка с обнародвания в Държавен вестник, бр. 101 от 2015 г. Закон за управление на ...

02.06.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие

Срок за участие: до 07 юни 2016

Съгласно § 45, ал.1  на Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за ...

27.05.2016
Обществена консултация за приоритетните сектори и области на Финансовия механизъм на ЕИП

Срок за участие: до 08 юли 2016

На интернет страницата на Финансовия механизъм на ЕИП е обявена обществена консултация по приоритетните сектори ...

26.05.2016
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Срок за участие: до 30 май 2016

На 19.05.2016 г. на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейския съюз, ...

«    1  2  3  4  5  6  7  ... 8   »